Veřejný závazek Domova důchodců
Kobylá nad Vidnavkou

 

 

POSLÁNÍ DOMOVA:

Posláním domova důchodců Kobylá nad Vidnavkou je přiblížit život seniorů k běžnému způsobu života vzhledem k jejich věku možnostem a schopnostem. Podpořit je k soběstačnosti, aktivnímu a důstojnému prožití další etapy života v příjemném prostředí malé obce v blízkosti polských hranic.

MOTTO: 

,, STÁŘÍ NENÍ NEMOC, STÁŘÍ JE PŘIROZENOST…“

CÍLE DOMOVA:
 

· Poskytnout uživatelům rozsah služeb přizpůsobený jejich individuálním potřebám požadavkům s důrazem na jejich samostatnost a nezávislost
 

· Podpořit samostatné rozhodování ve svém životě, posilovat psychickou a fyzickou soběstačnost a samostatnost
 

 · Podporovat zájem o společenské kontakty
 

 ·  Vytvářet podmínky pro největší míru soukromí uživatelů, respektovat jejich soukromí
 

 ·   Zajistit kvalitní profesionální sociální službu v souladu se standardy sociálních služeb
 

 · Přiblížit průběh služby běžnému způsobu života
 

 · Podporovat vazby s rodinou, příbuznými a kamarády
 

 ·  Zkvalitňovat týmovou práci, podporovat vzdělávání pracovníků

 

ZÁSADY NAŠEHO ZAŘÍZENÍ PODLE, KTERÝCH PRACUJEME:

 ·  Personál respektuje osobní svobodu a volbu uživatele, jeho individuální potřeby a zajištění soukromí.


·   
Socializací a nácvikem ze strany personálu jsou uživatelé vedeni k větší soběstačnosti, kterou jsou schopni zvládnout.

 ·  V našem zařízení preferujeme holistický (celostní) přístup k uživateli – vycházíme z představy, že člověk má fyzické, duševní, sociální i duchovní potřeby.
 

· V domově máme zaveden funkční systém klíčových pracovníků pro individuální přístup k uživatelům. Každý pracovník sociální péče je klíčovým pracovníkem pro malou skupinu uživatelů. Po dohodě s ním se stanovují cíle, kterých chce uživatel dosáhnout a klíčový pracovník je mu poté nápomocen v jejich uskutečňování. Naplňování jednotlivých cílů uživatelů je pravidelně vyhodnocováno.

 


 

 

 

CÍLOVÁ SKUPINA:

Cílovou skupinou jsou osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění, kteří dosáhli věkové hranice 60let a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Jedná se o osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni příspěvku na péči I-IV.

Senioři

Věková struktura: Mladší senioři 60 – 85 let
                               Starší senioři 85 a víc let

 

Naše služba není určena:

· osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,

· osobám, které nejsou schopny pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci,

· osobám drogově závislým

· osobám závislým na alkoholu, kteří ohrožují sebe a okolí, porušují pravidla organizace, narušují soužití

· osobám s poruchou chování, s agresivními projevy, s duševní poruchou, s psychiatrickou diagnózou, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

· osobám se smyslovou vadou - nevidomí

· osobám s těžkou demencí, vyžadujícím zvýšený dohled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Dagmar Škrobálková,řed. DD Kobylá
V Kobylé nad Vidnavkou 1.1.2014